Skip to content
Начало arrow За нас arrow Проекти
Проекти Печат

konkurentosposobnost2.jpg
konkurentosposobnost3.jpg

konkurentosposobnost.jpg


 
В началото на 2010 година "КАСИ ТЕМПРА ПАК" ООД успешно реализира проект по ОП "Конкурентоспособност", процедура BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Проектът бе изпълнен съгласно договор ТММ-02-32 от дата 17.07.2009 г. сключен между "Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия" и "КАСИ ТЕМПРА ПАК" ООД, а основната му цел бе повишване на конкурентните предимства на дружеството на българския и международните пазари чрез осъвременяване на използваното производствено оборудване.
 
В резултат на дейностите по проекта бяха доставени 3 съвременни металообработващи машини, които внесоха значително подобрение в производствените процеси на предприятието и създадоха допълнителни възможности за  диверсификация и усъвършенстване на опаковъчните технологии предлагани от него.
 
Програмата е финансирана от ЕС чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и съфинансирана от Република България.
 

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КАСИ ТЕМПРА ПАК" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."